برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: پیروز محمدی ارشد

سمت: مسئول دبیرخانه

 

 شرح وظایف:

 • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های واردعه و صادره و موضوع و نمایه انها
 • حفظ و نگهداری نامه ها برای ارجاع به واحدها اقدام کننده و پیگیری آنها
 • تعیین نامه های با اولویت فوری، خیلی فوری و محرمانه
 • انجام سایر امورات مرتبط

 

نام و نام خانوادگی: نسرین حسینی

سمت: متصدی امور دفتری

 

شرح وظایف:

 • کپی گرفتن از نامه ها بعد از امضاء ریاست و تحویل آنها به ذینفع
 • تایپ کردن نامه های ارباب رجوع در برخی از مواقع
 • بایگانی کلیه نامه های رسیده و فرستادن بعد از اتمام
 • دریافت کلیه نامه ها و مکاتبات از دبیرخانه و بازبینی نامه ها و ضمائم وارده
 • ارسال پرونده و سوابق برای افراد درخواست کننده
 • بایگانی احکام و برنامه ریزی مربوط به شخص و پرونده فرد
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب