شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: قرنی امین عشایری

سمت: سرپرست مرکز بهداشت شهرستان پیرانشهر

 

شرح وظایف رئیس مرکزبهداشت

1-جمع آوری،طبقه بندی،تجزیه و تحلیل اطلا‌عات مورد نیاز برنامه‌های مختلف بهداشتی،آمارهای

حیاتی و فعالیت واحدهای بهداشتی شهرستان به منظور تدوین برنامه‌های محلی و گزارشهای‌های لازم.

2-شناخت و دسته بندی مسایل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه ها.

3- بررسی و شناخت اپیدمیولوژیک بیماریهای بومی‌و اپیدمیها.

4- تهیه و ابلا‌غ دستورالعمل‌های اجرایی لا‌زم برای اجرای برنامه‌های کشوری خدمات بهداشتی برای

واحدهای تابعه.

5- برنامه ریزی، گسترش و تغییرات واحدهای بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین و تسهیل

دسترسی اقشار جامعه به خدمات بهداشتی.

6- تدارکات و پشتیبانی فنی،اداری و مالی از مراکز بهداشتی،درمانی پایگاهها و خانه‌های بهداشت تابعه.

7- مشارکت در برنامه ریزیها و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر که در واحدهای بهداشتی برگزار می شود.

8- تدوین واجرای پژوهش‌های کاربردی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه.

9- اجرای پروژه‌های آزمایشی در زمینه روشهای نوین، کاربرد ابزارهای جدید و ادغام خدمات.

10- ارزشیابی منظم خدمات و پوشش برنامه‌های بهداشتی شهرستان.

11- جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت مراکز بهداشتی درمانی تابعه و ابلا‌غ نتایج به آنها و تهیه گزارش

برای ارگانها و مقامهای بالا‌تر.

12- تدوین، اجرا و مشارکت در اجرای برنامه‌های آموزش بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بخش

بهداشتی شهرستان.

13- بر آورد اعتبارات مورد نیاز برنامه‌ها و تدوین بودجه سالا‌نه و اجرای بودجه مصوب.

مدیریت در واحدهای بهداشتی:

برنامه ریزی:

 تحلیل وضعیت موجود از لحاظ فنی با توجه به شاخصها

 پشتیبانی: با توجه به وضعیت نیروی انسانی، تجهیزات، فضاهای فیزیکی و اعتبارات

تدوین برنامه تفصیلی مرکز بهداشت شهرستان و اولویت بندی برنامه‌ها بر اساس ( SWOTنقاط قوت،

ضعف، فرصتها و تهدیدها.)

سازماندهی:

تلا‌ش برای استاندارد سازی منابع شامل (نیروی انسانی، تجهیزات، فضاهای فیزیکی و اعتبارات) بر

اساس برنامه‌های اولویت بندی شده برای واحدهای تابعه.

پایش:

پایش اجرای فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه تفصیلی مرکز بهداشت شهرستان از نظر اجرای

بموقع فعالیتها، مصرف درست و صحیح منابع تحت اختیار، در دسترس بودن خدمات، پوشش خدمات به

گروههای هدف، نحوه نگهداری ساختمانها، تاسیسات و تجهیزات، انظباط اداری و رفتارهای اجتماعی پرسنل بخش.

پایش اجرای برنامه‌های مسؤولین گروههای کارشناسی و پشتیبانی.

هماهنگی :

هماهنگی درون بخشی:

برقراری هماهنگی در مرکز بهداشت شهرستان با تشکیل شوراهای هماهنگی کارشناسی و

پشتیبانی، کمیته‌های فنی و ...

برقراری هماهنگی بین واحد‌های تابعه با تشکیل جلسات هماهنگی مسؤولین مراکز، مسؤولین

پایگاههای بهداشتی، سمینارآموزش بهورزی و ...

هماهنگی برون بخشی:

برقراری هماهنگی بین مرکز بهداشت شهرستان با سایر بخشهای توسعه، نهادهای رسمی و

اجتماعی شهرستان با تشکیل شوراهای بهداشت شهرستان، کارگروه بهداشت درمان و تامین

اجتماعی و ... و شرکت در جلسات هماهنگی شهرستان از جمله شورای اداری شهرستان، شورای

آموزش و پرورش و ...

تنظیمات قالب