شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

نام : امیر

نام خانوادگی :بهزاد

دکتر

سمت : مدیر شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر

تلفن:04444224080

داخلی:208

 

شرح وظایف شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر

- اعمال سیاست های اجرایی و اداری وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی در شهرستان براساس دستورالعملهای ابلاغ شده

- هماهنگ ساختن واحدهای اجرایی تابعه

- هماهنگی با سایر واحدهای دولتی برای پیشبرد اهداف کلی دولت، شرکت در جلسات و شوراهای هماهنگی شهرستان

- هماهنگی و ارتباط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و مرکز بهداشت استان

- ارزشیابی واحدهای تابعه

- گسترش و کیفیت خدمات واحدهای بهداشتی درمانی بخش دولتی و خصوصی

- گسترش و کیفیت خدمات آزمایشگاهها و داروخانه های بخش دولتی و خصوصی

- کوشش برای تعمیم خدمات بهداشتی درمانی به جامعه تحت پوشش

- تامین و توزیع دارو، مواد و تجهیزات پزشکی مورد نیاز شهرستان

- تنظیم، تدوین و اجرای ضوابط بودجه برنامه ای

- تامین منابع (انسانی، مالی و تجهیزاتی) مورد نیاز خدمات بهداشتی درمانی به منظور بهره برداری بهتر از آنها

- انجام کلیه امور اداری و مالی مربوط به کارکنان و اعتبارات بهداشتی استان

- نظارت بر چگونگی خدمات کارکنان مراکز بهداشتی شهرستانها و واحدهای تابعه به منظور برقراری حفط روحیه، هماهنگی، انضباط و صمیمیت

- برقراری روابط منطقی میان واحدهای مختلف شبکه های بهداشتی درمانی استان، به نوعی که پشتیبانی واحدهای بالاتر از واحدهای اجرایی محیطی و حفظ زنجیره کامل ارجاع میسر گردد.

- همکاری با شبکه های بهداشتی درمانی استان دربرقراری روابط نزدیک و مناسب مسئولان سیاسی و نمایندگان بخش های مختلف توسعه در استان به قصد تامین همکاری و ایجاد در زمینه های بین بخشی

- جلب مشارکت فعال جامعه در برنامه ریزی، تامین منابع و اجرا و ارزشیابی برنامه های بهداشتی درمانی

- فعالیت های آزمایشگاهی در زمینه بیماریهای واگیر و غیر واگیر، آب، فاضلاب، هوا، مواد غذایی و عوامل زیان آور محیط زیست و کار

- جمع آوری و نگهداری تازه ترین اطلاعات و آماری که برای شناخت کلیه خصوصیات جمعیتی، بهداشتی، درمانی، اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و جغرافیایی حوزه ی شهرستان لازم است

- جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به مسایل و مشکلات بهداشتی و امار حیاتی

- برنامه ریزی اجرایی براساس دستور العمل های ابلاغ شد

- نظارت مستمر بر فعالیت مراکز بهداشتی درمانی شهری وستایی و خانه های بهداشت

- هدایت، نظارت و ارزشیابی فعالیت تحت نظر

- پشتیبانی فنی و کمک به آموزش بهداشت عمومی مراکز بهداشتی درمانی و شهری روستایی و کنترل اپیدمی ها در حوزه شهرستان با در نظر گرفتن اولویت بیمارییهای واگیر

- تهیه نقشه و اجرای پروژه های بهداشت محیط و نظارت و کمک فنی در اجرای آنها

- آزمایش نمونه های آب، فاضلاب، مواد غذایی و عوامل زیان آور محیط کار

- بهداشت هوا و پرتوها

- سنجش عوامل زیان آور محیط کار و کسری ضوابط حفاظتی وسایل کار

- تحلیل و ارائه روش های مناسبی برای مبارزه با عوامل زیان آور محیط کار

- اجرای مقررات بین المللی قرنطینه ای در نقاط مرزی در مورد بیماریهای قرنطینه ای (تیفوس- تب زرد- طاعون- وبا- تب راجعه)

- آموزش حین خدمت و باز آموزش کارکنان واحدها

- فراهم ساختن زمینه های آموزشی عملی تربیت نیروی انسانی بهداشتی

- انجام پژوهش های کاربردی در زمینه فعالیت های بهداشتی و تکنولوژی های مناسب برای ارائه خدمات

- اعمال ضوابط و مقررات بهداشت محیط و مواد غذایی

- پشتیبانی اداری، مالی و تدارکاتی مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری و خانه های بهداشت  شهرستان پیرانشهر

- تنظیم بودجه بهداشتی شهرستان و نظارت بر اجرای آن

- بررسی گزارشات واحدهای تابعه، تحلیل آنها و تهیه گزارش نهایی و اعلام نتایج بر واحدها

- نظارت و همکاری در پروژه های بررسی لاروکشی در سطح شهرستان و جمع آوری و بررسی حشرات

- تهیه و نگهداری و توزیع واکسن بین واحدها و کنترل زنجیره سرما

- کمک به دیدسنجی و شنوایی سنجی دقیق دانش آموزان معرفی شده از مراکز

- نظارت بر خدمات بهداشت دهان و دندان در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان

- نگهداری حسابها، تهیه اسناد و لیست ها و انجام پرداخت

- برآور، تامین ذخایر و توزیع تجهیزات پزشکی، مواد دارویی و خرید وسایل

- صدور احکام ماموریت و مرخمی ها

- فراهم ساختن زمینه های آموزشی عملی برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی و مشارکت فعال در اجرای آنها

- اجرای پژوهش هایی که به اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ابعاد و اجرایی تکنولوژیک آن منجر می‌شود

- وصول گزارس واحدهای تابعه و تحلیل آنها و تهیه بازتاب لازم برای واحدها و اعلام نتایج به سازمانهای متبوع

- نظارت بر اجرای مقررات بین المللی قرنطینه ای در نقاط مرزی

- همکاری و هماهنگی با معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه در اجرای برنامه های آموزشی

- تدوین و اجرای برنامه های مستمر بازآموزی کارکنان شاغل در شبکه های بهداشتی درمانی کشور.

 

تنظیمات قالب